نشست هم اندیشی جمعی از معتمدین اردبیل برای ایجاد مجمع خیرین بنیاد نهج البلاغهنشست هم اندیشی جمعی از معتمدین اردبیل برای ایجاد مجمع خیرین بنیاد نهج البلاغه